Vendim Nr 1872 - për miratimi e Rregullores për Llogaritjen e Kostos dhe humbjes se SHUP

Në mbështetje të nenit 7, paragrafi 2.1) dhe paragrafi 2.3), nenit 8) neni 14), dhe neni 15 i Ligjit Nr. 06/L-038, për Shërbimet Postare (tutje referuar si - LSHP), nenit 79 paragrafi 1) dhe 2), të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikimet Elektronike (tutje referuar si – LKE) dhe nenit 13 paragrafi 1) dhe 5) i Statutit të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (tutje referuar si – Autoriteti ose ARKEP), Bordi i Autoritetit me Vendim Nr.1872 ka miratuar:

- Rregullorja për llogaritjen e kostove të ofruesit të shërbimeve universale postare;

- Udhëzuesi për llogaritjen e kostove të ofruesit të shërbimeve universale postare;

- Rregullorja për llogaritjen e humbjeve të ofruesit të shërbimeve universale postare;

- Udhëzuesi për llogaritjen e humbjeve të ofruesit të shërbimeve universale postare.

 

 

Shkarko dokumentin