Vendim Nr 1884 - Inicimi i procedurës së konsultimit lidhur me Rregulloren për analizen e tregut

ARKEP në mbështetje të nenit 1, nenit 3, paragrafët 1) dhe 2), nenit 9, paragrafi 3.3), nenit 10, paragrafi 4), nenit 31, nenit 32, nenit 33, nenit 34, nenit 35, nenit 36, nenit 37, nenit 38, nenit 39, nenit 40, nenit 79  paragrafët 1) dhe 2) dhe nenit 82, paragrafët 1) dhe 3) të Ligjit për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si – Ligji ose LKE) dhe nenit 13 paragrafi 1) dhe 5) i Statutit të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare,  me Vendimin nr. 1884, dt. 14/02/2022 ka miratuar fillimin e  Konsultimit Publik të dokumentit ‘Draft Rregullorja për Analizat e Tregut’.