Vendimi nr. 1878 - Miratimi i Rregullores për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve

Në mbështetje të nenit 1, nenit 10 paragrafi 8) dhe 9), nenit 79, paragrafët 1) dhe 2) dhe neni 82 paragrafi 1) të Ligjit për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si – Ligji ose LKE) dhe nenit 8 paragrafit 3, nenit 11 paragrafit 9 të Ligjit për masat për uljen e kostos së vendosjes së Rrjeteve të komunikimeve elektronike me shpejtësi të lartë dhe nenit 13 paragrafi 1) dhe 5) i Statutit të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), Bordi i Autoritetit në mbledhjen e 9-të me radhë të mbajtur më datë 22 Dhjetor 2022, pas shqyrtimit të rekomandimit  të Departamentit të Komunikimeve Elektronike (DKE) dhe Departamentit Ligjor (DL), me Vendimin nr.1878 ka miratuar fillimin e procesit të Konsultimit Publik i dokumentit ‘‘Rregullorja për Zgjidhjen e mosmarrëveshjes në mes të ndërmarrësve.

 

Shkarko dokumentin