Vendimi nr.1918 për fillimin e Konsultimit publik për Analizën e Tregjeve 3a dhe 3b

ARKEP në mbështetje neni 1, neni 10 paragrafi 5) neni 31, paragrafi 1) paragrafi 3.3) dhe paragrafi 4.3), nenit 79  paragrafët 1) dhe 2) dhe nenit 82, paragrafët 1) dhe 3) të Ligjit për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si – Ligji ose LKE) dhe nenit 13 paragrafi 1) dhe 5) i Statutit të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (tutje referuar si – Autoriteti ose ARKEP), me Vendimin nr:1918  dt. 21/03/2022 ka miratuar fillimin e  Konsultimit Publik të dokumentit Draft Vendimeve për  Anulimin e detyrimeve rregullatore për ndërmarrjen Telekomi i Kosovës Sh.A dhe IPKO Telecommunications LLC, si dhe  “Draft Raportit për Analizën e tregjeve 3a dhe 3b

Shkarko dokumentin