Vendim Nr 1923 - Miratimi i Rregullores per konsultim publik

Në mbështetje të nenit 1, nenit 10 paragrafi 8) dhe 9), nenit 79, paragrafët 1) dhe 2) dhe neni 82 paragrafi 1) të Ligjit për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si - Ligji ose LKE) dhe nenit 13 paragrafi 1) dhe 5) i Statutit të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (tutje referuar si - Autoriteti ose ARKEP), Bordi i Autoritetit me Vendimin nr. 1923 ka miratuar fillimin e konsultimit publik per draft për  "Rregulloren për Qasjen e Hapur dhe shfrytëzimin e përbashkët të Infrastrukturës"