Vendimi Nr.1927 për miratimin e Rregullores për Analizat e Tregut

Në mbështetje të nenit 1, nenit 3, paragrafët 1) dhe 2), nenit 9, paragrafi 3.3), nenit 10, paragrafi 4), nenit 31, nenit 32, nenit 33, nenit 34, nenit 35, nenit 36, nenit 37, nenit 38, nenit 39, nenit 40, nenit 79 paragrafët 1) dhe 2) të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike (tutje referuar si - Ligji) dhe nenit 10 paragrafi 2.1), nenit 11 paragrafi 3.3) dhe nenit 13 paragrafi 1) dhe 5) i Statutit të (Ref. Nr.Prot.054/B/17) të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (tutje referuar si – Autoriteti ose ARKEP), Bordi i Autoritetit në mbledhjen e 12-të me radhë të mbajtur më datë 30 Mars 2022, me Vendimin Nr.1927 (Ref. Nr.Prot.028/B/22) ka miratuar:

Rregullore Nr.54 për Analizat e Tregut (Ref.Nr.Prot. 029/B/22)

Konkluzione nga Konsultimi Publik i Dokumentit "Rregullore për Analizat e Tregut (Rf.Nr.Prot.030/B/22)

Shkarko dokumentin