Vendim Nr.1972 për miratimin e raportit për analizën e tregjeve 3a dhe 3b

Në mbështetje të nenit 1, neni 10 paragrafi 5) neni 31, paragrafi 1) paragrafi 3.3) dhe paragrafi 4.3), nenit 79 paragrafët 1) dhe 2) të Ligjit për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109 (LKE) dhe nenit 13 paragrafi 1) dhe 5) i Statutit të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare (ARKEP), Bordi i ARKEP në mbledhjen e mbajtur më datë 13 Maj, 2022, me Vendimin Nr. 1972 ka miratuar dokumentin “Raporti për Analizën e Tregjeve me shumicë: Qasja lokale e ofruar në një lokacion fiks (tregu 3a); dhe Qasja në nivel qendror e ofruar në lokacionin fiks për produktet e tregut masiv.

Shkarko dokumentin