Vendim Nr 1982 - Miratimi i Rregullores per zgjidhjen e mosmarreveshjeve ne mes te ndermarresve

Në mbështetje të nenit 1, nenit 10 paragrafi 8) dhe 9), nenit 79, paragrafët 1) dhe 2) të Ligjit për Komunikimet Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si - Ligji ose LKE) dhe nenit 8 paragrafit 3, nenit 11 paragrafit 9 të Ligjit për masat për uljen e kostos së vendosjes së Rrjeteve të komunikimeve elektronike me shpejtësi të lartë dhe nenit 13 paragrafi 1) dhe 5) i Statutit të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike (ARKEP) ), Bordi i Autoriteti në mbledhjen e 14-të me radhë të mbajtur më datë 13 Maj 2022 me Vendimin Nr. 1982 ka miratuar dokumentet: 

Rregulloren Nr.55 për Zgjidhjen e mosmarrëveshjes në mes të ndërmarrësve (Ref. Nr. Prot 047/B/22)

Konkluzione nga Konsultimi Publik i dokumentit "Rregullore për Zgjidhjen e mosmarrëveshjes në mes të ndërmarrësve (Ref. Nr. Prot 048/B/22)