Vendimi Nr.1991 për miratimin e Rregullores nr. 57 për Pagesa vjetore për mbikëqyrje dhe të drejtën e përdorimit të Radio frekuencave

Në mbështetje të nenit 3 paragrafi 1, neni 10 paragrafët 4) dhe 12), neni 18 paragrafi 5.1, neni 45 paragrafët 1) dhe 2) dhe 4), nenit 47, nenit 54 paragrafi 2) pika 2.6, nenit 57, dhe nenit 83, paragrafi 1.3) të Ligjit për Komunikime Elektronike Nr. 04/L-109 (tutje referuar si – Ligji ose LKE), Bordi i Autoritetit në mbledhjen e 17-të, me radhë të mbajtur më datë 2 Gusht 2022, me Vendimin nr. 1991 (Ref. Nr. Prot. 055/B/22) ka miratuar dokumentet:

Vendimi Nr.1991 për miratimin e Rregullores nr. 57 për Pagesa vjetore për mbikëqyrje dhe të drejtën e përdorimit të Radio frekuencave