Vendim Nr 1989 - Vazhdimi i procesit të Analizës së Tregut qajsa me shumice e kualitetit te larte ne lokacioni

Në mbështetje të Ligjit Nr. 04/L-109 për Komunikime Elektronike, neni 10 paragrafi 5), neni 31, paragrafët 1), 3) nën-paragrafi 3.3 dhe paragrafi 8, nenit 79 paragrafi 2) (tutje referuar si - Ligji); Rregullores Nr. 54 për Analizat e Tregut, (Ref. ARKEP Nr. Prot. 029/B/22), neni 3, paragrafët 3.1), 3.3), 3.4), dhe 3.9), neni 4, paragrafi 4.3.5 (tutje referuar si; Rregullorja për Analizat e Tregut), Bordi i Autoritetit  ne mbledhjen e 17 përmes Vendimit Nr. 1989, ka miratuara vazhdimin e procesit te Analizës se Tregut qasja me shumice e kualiteti të lartë te ofruara ne lokacionin fiks.