Vendimi Nr. 34 - Këshillimi publik per Draft Rregulloren per Analize te Tregut

     Bordi i ART-së në mbledhjen e datës 19.10.2010 mori vendim për miratimin e fillimit të procesit të këshillimit publik mbi Draft Rregulloren, ‘Analizën e tregjeve dhe definimin e ofrueseve me fuqi të ndjeshme në treg’ të përgatitur nga Departamenti i Telekomunikacionit me asistencën dhe mbikëqyrje profesionale nga ekspertë të Komisionit Evropian /TAIEX.