Vendimi Nr. 32 - Regjistrimi i Përdoruesve të Telefonisë Mobile

Në mbledhjen e datës 24/09/2010 Bordi i ART-së ka marrë vendim për miratimin e Rregullores Nr.81/1/10 për “Regjistrim të Përdoruesve të Telefonisë Mobile”.

Kjo rregullore obligon ofruesit e shërbimeve  telekomunikuese mobile për regjistrim të përdorueseve me parapagim  para aktivizimit  të shërbimit, si dhe përcakton të drejtat dhe detyrimet e përdorueseve dhe ofrueseve të këtyre shërbimeve.