Vendimi Nr. 35 - Rregullorja per Tarifimin e Spektrit Frekuencor

Bordi i ART-së, në mbledhjen e datës 22/10/2010 ka marrë vendim për miratimin e rregullorës për tarifimin e spektrit frekuencor. Vendimi, mbështetet në dispozitat e legjislacionin vijues, qoftë primar apo sekondar.