Vendimi Nr.20 - Per Miratimin e Rregullores per Zgjedhjen dhe Parazgjedhjen e Operatorit

Bordi i ART-së në mbledhjen e rregullt të mbajtur më 15.06.2010 vendosi të miratojë rregulloren për Zgjedhjen dhe Parazgjedhjen e Operatorit pasi që më parë projekt rregullorja kishte kaluar në procedurat adekuate të këshillimit publik duke respektuar te gjitha afatet dhe procedurat ligjore.