Vendimi Nr.10 - Dokumenti për këshillim publik për zgjedhjen dhe parazgjedhjen e operatorit

Bordi i ART-së në mbledhjen e datës 11.02.2010, mori vendimin për “Miratimin e dokumentit për këshillim publik “zgjedhjen dhe parazgjedhjen e operatorit”.

Dokumentacioni për “Miratimin e dokumentit për këshillim publik për zgjedhjen dhe parazgjedhjen e Operatorit” është pergatitur në perputhje me kuadrin ligjor dhe rregullator përkatës dhe se ky dokument shërben për të përgatitur bazën për realizimin e zgjedhjes dhe parazgjedhjes së operatorit në Kosovë, si mase rregullatore në funksion të promovimit dhe rritjes së konkurrencës.