Vendimi Nr.64 - Miratimi i Rregullores për Sigurimin e Qasjes

Bordi i ART-se në mbledhjen e datës 11.02.2011, sipas procedurave të përcaktuara me Rregulloren e Brendshme të ART, shqyrtoi draft rregulloren dhe dokumentacionin përcjellës, përgatitur nga Departamenti i Telekomunikacionit me asistencën dhe mbikëqyrje profesionale nga ekspertë të Komisionit Evropian /TAIEX, dhe mori vendim për miratimin e Rregullores për “Sigurimin e Qasjes”.

Për te shkarkuar Rregulloren klikoni ne linkun e mëposhtëm.

Rregullore për “Sigurimin e Qasjes”