Vendimi Nr.65 - Inicimi i Këshillimit Publik per Draft Rregulloren per Shthurjen e Lakut Lokal

Bordi i ART-së në mbledhjen e datës 11.02.2011, sipas procedurave të përcaktuara me Rregulloren e Brendshme të ART, ka marrë vendim për fillimin e këshillimit publik të Draft Rregullores për “Shthurjen e lakut lokal”/”Local Loop Unbundling”, e cila është përgatitur nga Departamenti i Telekomunikacionit me asistencën dhe mbikëqyrje profesionale nga ekspertë të Komisionit Evropian /TAIEX.