Vendim Nr.69 - Vendim Plotësues në Vendimin Nr.32 dhe Rregulloren për Regjistrimin e Përdoruesve Mobil

Bordi i ART-së në mbledhjen e datës 03.03.2011, sipas procedurave të përcaktuara me Rregulloren e Brendshme të ART, ka marrë vendim për Plotësimin e Vendimit Nr.32 dhe Rregulloren për Regjistrimin e Përdoruesve Mobil.