Vendimi Nr.70 - Ndryshimi dhe plotësimi i Rregullores për Licenca dhe Autorizime