Vendimi Nr.81 - Këshillimi Publik për Draft Rregulloren për Interkoneksion

Bordi i ART-së në mbledhjen e datës 08.04.2011, sipas procedurave të përcaktuara me Rregulloren e Brendshme të ART, ka marrë vendim për fillimin e këshillimit publik të "Draft Rregullores për Interkoneksion”, e cila është përgatitur nga Departamenti i Telekomunikacionit me asistencën dhe mbikëqyrje profesionale nga ekspertë të Komisionit Evropian /TAIEX.

Për te shkarkuar Rregulloren klikoni ne linkun e mëposhtëm.

Këshillim Publik mbi Draft Rregulloren per Interkoneksion