Vendimi Nr.82 - Miratimi i Rregullores se LLU

Bazuar në nenet, neni 4 paragrafi 4 dhe neni 6, paragrafi 1, të Ligjit mbi Telekomunikacionin Nr. 2002/07, të ndryshuar me ligjin Nr. 03/L-085, Bordi i ART, në mbledhjen e datës 08.04.2011, sipas procedurave të përcaktuara me Rregulloren e brendshme të ART, pas përfundimit te këshillimit publik miratoi ‘Rregulloren për Bashkë-shfrytëzimin e plotë dhe të përbashkët të Lakut / nën Lakut Lokal