Vendimi Nr. 80 - Miratimi i tarifave për licencim të operatorëve postar dhe vendosja e tarifës së rregullt vjetore (One-off-fee) për operatorët e Shërbimeve Postare

Bordi i ART-së në mbledhjen e datës 08.04.2011, sipas procedurave të përcaktuara me Rregulloren e Brendshme të ART, ka marrë vendim për "Miratimin e tarifave për licencim dhe tarifës së rregullt vjetore për shërbimet postare".