Vendimi Nr.102 - Miratimi i Rregullores per Interkoneksion

Bordi i Autoritetit Rregullator të Telekomunikacionit (ART), në mbledhjen e datës 31.05.2011, sipas procedurave të përcaktuara me Rregulloren e Brendshme të ART-së, shqyrtoi dhe mori vendim për miratimin e dokumentit ‘Rregullore per Interkoneksion”. Ky dokument është përgatitur nga Departamenti i Telekomunikacionit me asistencën dhe mbikëqyrje profesionale nga ekspertë të Komisionit Evropian/TAIEX.

Për te shkarkuar Rregulloren klikoni ne linkun e mëposhtëm.

Rregullore per İnterkoneksionin