Vendim Nr 113 - Miratimi i dokumentit për këshillim publik KOSIX

Bordi i ART-së në mbledhjen e datës 14.07.2011, sipas procedurave të përcaktuara me dispozitat e ligjit bazë dhe Rregulloren e Brendshme të ART-së, mori vendim për miratimin e dokumentit për këshillim publik lidhur me ‘Operimin e Nyjës Shkëmbyese të Internetit KOSIX’.

Procesi i këshillimit fillon më datë; 19 Korrik 2011 dhe përfundon më datë; 19 Gusht 2011.

Shkarko dokumentin