Vendim Nr.115 - Miratimi i Dokumentit Për Këshillim Publik Për Të Dhënat Statistikore Periodike

Bordi i ART-së në mbledhjen e datës 14.07.2011, sipas procedurave të përcaktuara me dispozitat e ligjit bazë dhe Rregulloren e Brendshme të ART-së, mori vendim për miratimin e dokumentit për këshillim publik për "Të dhënat statistikore periodike të ndërmarrjeve për operimin e rrjeteve dhe/ose shërbimeve telekomunikuese"

Shkarko dokumentin