Vendimi i Komisionit Funksional per çeshtjen ''Nderprerja e kontrates per Qiradhenie te Fijeve Optike” nga ana e PTK-se

Komisioni funksional duke marrë në konsideratë rëndësinë e zgjidhjes së mosmarrëveshjes subjekt i mandatit të komisionit funksional, midis operatoreve IPKO Telecommunications LLC dhe PTK sh.a, rëndësisë për tregun dhe konsumatoret e shërbimeve të komunikimeve elektronike në përgjithësi, bazuar në paragrafin 7 të nenit 11, paragrafet (1) dhe (5)  të nenit 53 dhe paragrafin (2) te nenit 54 të Ligjit të Telekomunikacionit Nr. 2002/07, i ndryshuar me Ligjin Nr. 03/L-085, pikën 3.6.3 a dhe pikat 3.8.4a dhe 3.8.4a.1  të Dokumentit të ‘Politikave të Sektorit të Telekomunikacionit’ aprovuar nga Qeveria e Kosovës, datë; 13 Qershor, 2007 (ART Ref. Nr. 02/255) dhe pikat; pika 19.2 të nenit 19 dhe pikat 20.1 dhe 20.2 të nenit 20 të Rregullores ‘Për procedurën e zgjidhjes se konflikteve’