Vendimi 123_Miratimi i Rregullores per te dhenat statistikore periodike

Bordi i ART-së në mbledhjen e datës 06 Shtator 2011 mori vendim (Vendimi Nr.123; ART Nr.Prot.047/B/11) për miratimin e Rregullores për “Të dhënat statistikore periodike të operatorëve, të cilët ofrojnë shërbime telekomunikuese dhe postare” (Rregullorja Nr.11, ART Nr.Prot.048/B/11)

Per te shkarkuar Pyetesoret mund te klikoni me poshte:

Pyetesoret