Vendimi 122 - Per Miratimin e Rregullores per KOSIX

Bordi i ART-së në mbledhjen e datës 06 Shtator 2011 mori vendim (Vendimi Nr.122; ART Nr.Prot.045/B/11) për miratimin e Rregullores për “Operimin e Nyjës shkëmbyese të internetit KOSIX” (Rregullorja Nr.10, ART Nr.Prot.046/B/11)