Bordi i ART në mbledhjen e XXVII mbajtur me date 10/10/2011 mori vendim (vendim # 139, Ref. ART Nr. Prot. 058/B/11) për Miratimin e Dokumentit për Këshillimin Publik të Draft Rregullores mbi Procedurat dhe Parimet e Inspektimit

Bordi i ART në mbledhjen e XXVII mbajtur me date; 10/10/2011 mori vendim (vendim # 139, Ref. ART Nr. Prot. 058/B/11) për Miratimin e Dokumentit për Këshillimin Publik të 'Draft Rregullores mbi Procedurat dhe Parimet e Inspektimit të Zhvilluar nga ART'.