Vendimi 146-Këshillimi publik për Analizën e Tregut të Telefonisë Fikse

Bordi i ART-së në mbledhjen e datës 15.11-17.11.2011, sipas procedurave të përcaktuara me Rregulloren e Brendshme të ART, ka marrë vendim për fillimin e këshillimit publik të "Analizes se tregut te Telefonise Fikse", e cila është përgatitur nga  Grupi Punues i Departamentit te Telekomunikacionit me asistencën dhe mbikëqyrje profesionale nga ekspertë të Komisionit Evropian /TAIEX.