Vendimi nr.147-Këshillimi Publik për Draft Rregulloren: E Drejta per shteg dhe shfrytezimin e perbashket te infrastruktures

Bordi i ART-së në mbledhjen e datës 15 dhe 17.11.2011, sipas procedurave të përcaktuara me Rregulloren e Brendshme të ART, ka marrë vendim për fillimin e këshillimit publik të "Draft Rregullores për te Drejten per shteg dhe shfrytezimin e perbashket te infrastruktures", e cila është përgatitur nga Departamenti i Telekomunikacionit me asistencën dhe mbikëqyrje profesionale nga ekspertë të Komisionit Evropian /TAIEX.