Vendimi nr.151-Keshillimi publik per Draft Rregulloren për Shërbimet Radio Amatore në Republikën e Kosovës

Bordi i ART-së në mbledhjen XXVIII e datës 15 dhe 17.11.2011, sipas procedurave të përcaktuara me Rregulloren e Brendshme të ART, ka marrë vendim për fillimin e këshillimit publik të "Draft Rregulloren për sherbime amatore"