Vendimi nr.150-Këshillimit publik të "Draft Rregulloren për dhenien e licences per radio stacionet e mjetit ajror"

Bordi i ART-së në mbledhjen XXVIII te datës 15 dhe 17.11.2011, sipas procedurave të përcaktuara me Rregulloren e Brendshme të ART, ka marrë vendim për fillimin e këshillimit publik të "Draft Rregulloren për dhenien e licences per radio stacionet e mjetit ajror"