Vendim Nr.148 - Miratimi i Rregullores per Parimet dhe Procedurat e Inspektimit

Vendimi  nr. 148 mbi Miratimin e Rregullores të cekur më lartë përcakton se akti në fjalë është sjellë nga Bordi lidhur me aprovimin e këtij akti sekondar dhe i njejti hynë në fuqi më 21.11.2011, gjegjësisht në ditën e nënshkrimit të tij.