Vendim Nr.153- Fillimi i procesit te analizes se tregut mobil -Terminimi i thirrjeve me ze ne rrjetet mobile

Bordi i Autoritetit Rregullator të Telekomunikacionit (ART) në mbledhjen e datës 29/11/2011, sipas procedurave te përcaktuara me nenet 20 dhe 22 së Rregullores se Brendshme të ART-së, ka marrë vendim për fillimin e procesit të analizës së tregut të telefonisë Moble perkatsisht tregun e  Terminimi të thirrjeve me zë në rrjetet mobile individuale.