Vendim Nr.166 - Miratimi i Rregullores per dhenien e licences per radio stacionet

Bordi i ART në mbledhjen e XXXI, vendosi për miratimin e 'Rregullores për Dhenien e Licencës për Radio Stacionet e Mjetit Ajror'. Vendim nr. 166, eshte  marr pas përfundimit te fazës së këshillimit publik, shqyrtimit të komenteve dhe sugjerimeve të pranuara gjate kësaj faze lidhur me kete akt nënligjor.