Vendimet për Përcaktimin e ndërmarrjeve si OFNT në Tregjet e telefonisë fikse

Bordi i ART-së në mbledhjen e XXXII të mbajtur më datë: 22 Shkurt 2012, bazuar në shqyrtimin e materialeve dhe Raportit për analizat e tregut të Telefonisë Fikse dhe përcaktimin e operatorëve me fuqi të ndjeshme në treg (OFNT), të përgatitur nga  Grupi Punues i Departamentit te Telekomunikacionit me asistencën dhe mbikëqyrje profesionale nga ekspertë të Komisionit Evropian /TAIEX, pas përfundimit të këshillimit publik ("Përgjigjet e ART-së në këshillimin publik") , sipas procedurave të përcaktuara me Rregulloren e Brendshme të ART, ka aprovuar  vendimet për përcaktimin e operatorit me FNT në tregjet si në vijim:

-Per PTK-Tregut mbi Qasjen ne rrjetin publik Telefonik
-Per PTK -Tregut mbi thirrjet kombetare fikse
-Per PTK -Tregut mbi thirrjet nderkombetare fikse
-Per PTK -Tregut mbi origjinim e thirrjeve
-Per IPKO -Tregut mbi terminimin e thirrjeve
-Per PTK -Tregut mbi terminimin e thirrjeve
-Per PTK -Tregut mbi sherbimet tranzite
-Per PTK -Tregut mbi LLU