Vendim Nr 117-Miratimi i Rekomandimit per QeK per ndarjen e 2x10 MHz ne brezit 1800 MHz per operatorin PTK sh a-Vala

Bordi i ART-së në mbledhjen e  XXV të datës 13 & 14, Korrik 2011 mori vendim (Vendimi Nr.117) për Miratimi i Rekomandimit per QeK per ndarjen e 2x10 MHz ne brezit 1800 MHz per operatorin PTK sh a-Vala.