Vendimi Nr 30 - Per shqiptimin e mases sanksionues IPKO Telecommunications LLC

Bordi i Autoritetit Rregullator me vendimin nr.30 ndaj operatorit  "IPKO ", ka shqiptuar masen sanksionuese konform neneve 2 dhe 3.1. pika b të Udhëzimit Administrativ Nr. 2004/3, Mbi Caktimin e Dënimeve për Kundërvajtjet nga Telekomunikacioni përshkak të mos-përmbushjes nga ana e operatorit ekonomik, IPKO Telecommunications LLC të obligimeve që dalin nga aktet normative të aprovuara nga ana e Autoritetit Rregullator të Telekomunikacionit, konkretisht të dispozitave të vendimit Nr. 29 dhe dispozitave të akteve tjera normative të aplikueshme, të shpalosura në seksionin, Baza Ligjore të Vendimit Nr. 9, ART Nr. Prot.  13/1/10.