Vendim Nr 124 - Shqiptimi i mases sanksionuese

Bordi i Autoritetit Rregullator me vendimin nr.124 ndaj operatorit  "TAli SHPK", ka shqiptuar masen sanksionuese konform nenit 5.2 te "Udhezimit Administrativ nr.2004/3 mbi Caktimin e Dënimeve pë Kundërvajtjet nga Telekomunikacioni", per shkak te shkeljeve esenciale te dispozitave të Ligjit të Telekomunikacionit, përkatësisht shfrytëzimit të paautorizuar të spektrit frekuencor.