Vendim Nr 138 - Shqiptimi i mases sanksionuese

Bordi i Autoritetit Rregullator me vendimin nr.138 ndaj operatorit  "Radio Taxi Vip", ka shqiptuar masen sanksionuese konform nenit 5.2 te "Udhezimit Administrativ nr.2004/3 mbi Caktimin e Dënimeve pë Kundërvajtjet nga Telekomunikacioni", per shkak te shkeljeve esenciale te dispozitave të Ligjit të Telekomunikacionit, përkatësisht shfrytëzimit të paautorizuar të spektrit frekuencor.