Vendimi nr. 219 – Miratimi i fillimit te keshillimit publik te Draft Rregullores per vleresimin e konformitetit , shperndarjes dhe shfrytezimit te radio pajisjeve terminale te rrjetit te komunikimeve elektronike

Bordi i ART -së në mbledhjen e XXXVI me radhë të mbajtur më datë; 18 Qershor 2012, sipas procedurave të përcaktuara me Rregulloren e Brendshme të ART-së, shqyrtoi dokumentacionin e përgatitur nga Departamenti i Telekomunikacionit (DT) dhe ka nxjerr vendimin per  "Miratimin e fillimit të këshillimit publik të dokumentit 'Draft Rregullores për vlerësimin e konformitetit, shpërndarjes dhe shfrytëzimit të radio pajisjeve dhe pajisjeve terminale të rrjetit të komunikimeve elektronike" (Vendimit  Nr. 219 Nr. Prot. 040/B/12 të datës 21/06/2012);

Procesi i këshillimit publik fillon më datë; 22 Qershor, 2012 dhe përfundon më 23 Korrik, 2012.