Vendim Nr.220 - Shqiptimin e mases sanksionuese ndaj PTK Sh a - Posta e Kosoves

Bordi i ART-së në mbledhjen e XXXVI me radhë të datës; 18 Qershor 2012, sipas procedurave të përcaktuara pas trajtimit/shqyrtimit të rekomandimit të Sektorit të Shërbimeve Postare (SSHP), analizimit të  materialeve dhe dëshmive të pranuara dhe konstatimeve, vendosi për miratimin e vendimit 220.