Vendim Nr.222 Për Miratimin e çmimeve të linjave me qira për kapacitetet deri 155 Mb/s për operatorin PTK Sh.A/TiK

Bordi i ART i përbërë nga, në mbledhjen e XXXVI të Bordit të mbajtur me datë; 18 Qershor 2012, bazuar në shqyrtimin e materialeve të prezantuara nga Departamenti i Telekomunikacionit. Miratoi  çmimorën e re për operatorin PTK sh.a. lidhur me linjat e huazuara në kapacitetet deri 155 Mbps.