Vendim Nr.223 - Shqiptimi i mases sanksionuese ndaj PTK Sh.A per perdorimin e pa-autorizuar te brezit E-GSM

Bordi i Autoritetit Rregullator me vendimin nr.223 ndaj operatorit  "PTK SHA/Vala ", ka shqiptuar masen sanksionuese konform nenit 3 .1 pika b),d) dhe f) te "Udhezimit Administrativ nr.2004/3 mbi Caktimin e Dënimeve pë Kundërvajtjet nga Telekomunikacioni", për shkak te shkeljeve esenciale te dispozitave të Ligjit të Telekomunikacionit përkatësisht shfrytëzimit të paautorizuar të spektrit frekuencor, si dhe po ashtu ka përcaktuar tarifën për shfrytëzimin e kanaleve frekuencore në brezin frekuencor  E-GSM pë ofrimin e shërbimeve mobile GSM.