Vendim Nr. 240 : ‘Zgjidhja e mos-marrëveshjes ndërmjet operatorëve N.P.SH. Artmotion dhe PTK sh.a, mbi shfrytëzimin e fijeve optike të operatorit PTK sh.a.

Komisioni për zgjidhjen e konfliktit i themeluar me aktvendimin administrativ Nr. 213 (Ref. ART Nr. Prot. 040/A/12) të datës 23 Maj 2012 pas administrimit të veprimeve të parapara me procedurat për zgjedhjen e konfliktit në rastin e ankesës së parashtruar nga operatori N.P.SH. Artmotion lidhur me çështjen e shfrytëzimit të fibrave optik të operatorit PTK sh.a., si dhe pas shqyrtimit dhe verifikimit të të gjitha fakteve dhe argumenteve të dokumentuara nga palët në konflikt të sistemuara dhe dokumentuar në raportin përfundimtar (Ref. ART Nr. Prot. 066/A/12, dt. 01/08/2012).

Me qëllim dhe në funksion të:

        i. arritjes së qëllimeve si të shtjelluara në pjesën e arsyetimit të këtij aktvendimi; dhe

      ii. jetësimit të dispozitave të legjislacionit të aplikueshëm të potencuara në pjesën e bazës ligjore

       atëherë Komisioni për Zgjedhjen e Konfliktit, vendosi