Vendimi nr.243 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Rregullores së Qasjes

Bordi i ART në mbledhjen e XXXVII të mbajtur me datë 8 Gusht 2012, bazuar në procedurat e përcaktuara me aktet normative të aplikueshme dhe në shqyrtimin e materialit të përgaditura dhe prezantuara nga Departamenti i Telekomunikacionit, me Vendimin nr. 243 ka vendosur për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores së Qasjes gjegjësisht, nenit 4 paragrafi 15).