Vendim Nr.248 Autorizimi i Transferimit te Licencave Negenet

Bordi i ART në mbledhjen e XXXVI me radhë të mbajtur më datë; 18 Qershor  2012, sipas procedurave të përcaktuara me Rregulloren e Brendshme të ART-së, dhe në baze të rekomandimit të Komisionit për Licencim, Autorizim dhe Monitorim (KLAM), të dal nga mbledhja e II me dt. 18/06/2012, vendosi: Transferimin e Licencës për Ofrimin e Shërbimeve të Internetit (Ref. ART Nr. Prot. 117/L/11), dhe Licencës për Ofrimin e Shërbimeve me Vlerë të Shtuar (Ref. ART Nr. Prot. 116/L/11) nga N.T.SH. "NEGENETI"në "Negenet" sh.p.k.