Vendim Nr.252 - Shqyrtimi i Ankeses se Artmotion ndaj Vendimit Nr. 240

Bordi ART në mbledhjen e XXXVIII me radhë të mbajtur më datë; 22 Gusht 2012, sipas procedurave të përcaktuara me Rregulloren e Brendshme të ART-së, filloi shqyrtimin preliminar të ankesës së operatorit N.P.SH Artmotion të paraqitur ndaj vendimit # 240 (Nr. Prot. 067/A/12) të nxjerr nga komisioni për zgjidhjen e konfliktit midis operatorëve; N.P.SH. Artmotion vs. PTK sh.a/TiK, lidhur me shfrytëzimin e fijeve optike të pa-ndriçuara ('dark fibre') të operatorit PTK sh.a/TiK.