Vendim Nr. 226 - Mbi lirimin e 2x3 6 MHz ne brezin GSM 900 nga PTK Sh A-Vala

BoD në mbledhjen e XXXVI me radhë të datës; 18 Qershor 2012, sipas procedurave të përcaktuara pas dëgjimit dhe shqyrtimit të trajtimeve plotësuese të ekspertëve të ART-së respektivisht të Departamentit për Menaxhimin e Frekuencave në referim të shqyrtimit përfundimtar mbi kthimin e brezit në gjerësi prej 3.6 MHz në brezin 900 MHz të shërbimit GSM si të referuar me pikat 5.1) dhe 5.2) të memos zyrtare të ART drejtuar menaxhmentit të operatorit, PTK Sh.A/Vala (Ref. Nr. Prot. 594/2 /11), mbështetur në dispozitat e legjislacionit vijues, qoftë primar apo sekondar.